Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  PRAKTIJK Just B Yourself

 

Algemeen:

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen praktijk Just B Yourself en haar cliënt inzake het leveren van diensten. Als je gebruik maakt van de informatie /diensten van praktijk Just B Yourself geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Praktijk Just B Yourself te Langbroek. Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 67339654

Coach/begeleider: Adrienne Deutekom, eigenaresse praktijk Just B Yourself. Opgeleid tot begeleider lichaamswerk, systemisch werk en PSYCH-K ® fascilitator.

Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de coach inroepen en/of van de website van justbyourself.nl gebruik maken.

Website: https://jusbyourself.nl, eigendom van Adrienne Deutekom

Aansprakelijkheid:

Praktijk Just B Yourself streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van resultaat. Desondanks kan praktijk Just B Yourself geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van een niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheidssituatie te maken heeft.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen of besluiten in zijn/haar persoonlijke (gezondheid) situatie.
De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in zijn/haar situatie passen.
De cliënt is zelf verantwoordelijk om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts te consulteren.

Just B Yourself spant zich in om de sessies en workshops op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de sessies en workshops verloopt op eigen risico van de deelnemer.
Just B Yourself is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht bij sessies of workshops.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht:

De coach zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behalve als de coach daartoe verplicht is of toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden:

Facturen dienen voor de eerste afspraak per bank te worden voldaan op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer, tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

  • Facturen voor deelname aan cursussen of workshops dienen voor aanvang te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.
  • Facturen voor trajecten dienen voor de aanvang van de eerste sessie te worden overgemaakt op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer. Indien het traject in termijnen wordt betaald, dienen de facturen elke maand te worden betaald. De eerste voorafgaand aan de eerste sessie, de volgende elke maand hierop volgend, tot de termijnen zijn afbetaald. (hoeveelheid afhankelijk van het afgenomen traject).

Annulering afspraak individuele sessie/workshops/trajecten:

Een afspraak voor een sessie kan schriftelijk en/of persoonlijk worden gemaakt. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren en liefst schriftelijk/per e-mail te worden geannuleerd. Een ingesproken telefonisch bericht alleen is niet voldoende.
Bij annulering van een afspraak korter dan 24 uur van tevoren is de cliënt 100% van de kosten/tijd van de sessie verschuldigd.
Afspraken gepland op maandag dienen op vrijdag geannuleerd te worden.
Wanneer een afspraak niet nagekomen wordt, zonder dat de cliënt hiervan bericht heeft gegeven, is de cliënt 100% van de sessiekosten/tijd verschuldigd.

Workshops kunnen in principe niet geannuleerd worden. Er vindt geen restitutie plaats. Bij overmacht zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan een volgende workshop. Neem hierbij contact op met Just B Yourself.

Bij trajecten die bij Just B Yourself worden afgenomen, vindt in principe geen restitutie plaats bij het eerder afbreken van het traject. Bij overmacht neem contact op met Just B Yourself voor overleg en informatie. Indien in termijnen betaald wordt, dienen de termijnen die de cliënt nog verschuldigd is nog betaald te worden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

Bij het niet doorgaan van de sessie of workshop door annulering aan de zijde van Just B Yourself is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. De sessie wordt dan zo spoedig mogelijk ingepland op een ander tijdstip.
Bij het niet doorgaan van een sessie is praktijk Just B Yourself op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de cliënt.

Vragen/klachten:

Praktijk Just B Yourself is aangesloten maakt gebruik van het klachten regelement van het NIBIG. (Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg)
Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je mailen naar mail@justbyourself.nl

 

Wijzigingen:

Praktijk Just B Yourself behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten. Met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Als de cliënt de wijziging niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

De laatste wijzigingen hebben we op 22-03-2018 doorgevoerd.

 

X